Aptauja IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS par novada pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam
Iedzīvotāju aptauja notiek no 2019.gada 1.marta līdz 31.martam.

Viens respondents drīkst aizpildīt tikai vienu anketu. Uz uzdoto jautājumu jāatzīmē tikai viena atbilde.
Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultātu apkopojums tiks ievietots Kokneses novada domes mājaslapā www.koknese.lv un publicēts pašvaldības izdevumā „Kokneses Novada Vēstis”.
Ar informāciju par Kokneses novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi var iepazīties:
http://koknese.lv/datu_privatuma_politika
Aptaujas anketu klātienē var saņemt, aizpildīt un iesniegt Kokneses novada domes ēkā, Kokneses Tūrisma informācijas centrā, Kokneses pagasta bibliotēkā. Elektroniskā formā anketa pieejama un iesniedzama pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv.

Skaidrojums par publiskās apspriešanas mērķi.
Kokneses novada dome veic publisko apspriešanu ar mērķi noskaidrot Kokneses novada iedzīvotāju viedokli par novada pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam.
Kokneses bagātās vēstures lappuses liecina, ka piecu gadsimtu garumā tā nesusi pilsētas vārdu. 1277. gadā Koknese ieguva pilsētas tiesības, no 14. līdz 17. gadsimtam bija Hanzas savienība pilsēta. 1932. gadā Koknesei piešķīra biezi apdzīvotas vietas (ciema) statusu. No 1958. līdz 1990. gadam Koknese bija pilsētciemats, pēc tam Kokneses pagasta centrs Aizkraukles rajonā. Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009. gadā kļuva par Kokneses novada centru.
Vērtējot pēc Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem kritērijiem, Koknese atbilst pilsētas statusam, jo ir vairāk kā 2000 iedzīvotāju, ir kultūras, tūrisma, sporta un komercdarbības centrs ar attīstītu inženierinfrastruktūru un ielu tīklu. Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek izvirzīts uzdevums izvērtēt ieguvumus/zaudējumus no Kokneses ciema iespējamās statusa maiņas uz pilsētu. Perspektīvā tālākā plānošanas procesā iespējams ciema robežas, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām procedūrām, pārdēvēt par pilsētas robežu.

Izveidojot Kokneses pilsētu:

IEGUVUMI:
1. Pilsētas statuss rada iespēju celt koknesiešu
pašapziņu, veicināt Kokneses atpazīstamību valsts un starptautiskā mērogā;
2. Pastāv iespēja saglabāt pašvaldības
administratīvā centra funkcijas arī nākotnē pēc nākamajām administratīvajām reformām, kas paredz, ka novadā jābūt pilsētai;
3. Saglabā esošo situāciju, ka pakalpojumu centrs ir vistuvākajā pilsētā – Koknesē, un neveidosies situācija, ka pakalpojumi kļūst grūtāk sasniedzami tādēļ, ka tie pārcelti uz citu, attālāku pilsētu.

NEMAINĪSIES:
1. Nekustamā īpašuma nodoklis pēc statusa maiņas;
2. Kokneses novada attīstības indekss, ko ņem vērā, izvērtējot ES projektus;
3. Pilsētā esošo lauksaimniecības zemju īpašnieki arī turpmāk, iegūstot pilsētas statusu, varēs pieteikties platību maksājumiem;
4. ES finansējums būs pieejams tāpat kā iepriekš, jo lauku attīstības programmas (LAP) mērķiem tiek izmantota šāda lauku teritorijas definīcija: par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.

ZAUDĒJUMI:
Nav atrasti.

Cienījamais Kokneses novada iedzīvotāj!

Lūdzam sniegt atbildi uz sekojošu jautājumu:


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!