Aptauja Asistenta pakalpojuma saņēmēji / Получатели услуги ассистента
Sveicināti! SIA “Projektu un kvalitātes vadība” Labklājības ministrijas uzdevumā veic aptauju ar mērķi noskaidrot asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā.
Aptaujas anketu var aizpildīt gan pats cilvēks ar invaliditāti, gan viņa uzticības persona - ģimenes loceklis, radinieks, draugs vai cita persona, kas pauž cilvēka ar invaliditāti viedokli par uzdotajiem jautājumiem. Mēs garantējam Jūsu atbilžu anonimitāti. Jūsu sniegtās atbildes paliks konfidenciālas un ar tām varēs iepazīties tikai šaura zinātnieku - speciālistu grupa, kura apkopos informāciju. Aptaujas rezultāti tiks atspoguļoti vienīgi apkopotā un vispārinātā veidā.

Здравствуйте! SIA “Projektu un kvalitātes vadība” по заданию Министерства Благосостояния проводит опрос с целью выяснить мнение получателей услуги ассистента в самоуправлении в связи с произведенными изменениями в обеспечении услуги ассистента.
Опросную анкету может заполнить и сам человек с инвалидностью, и его доверенное лицо – член семьи, родственник, друг или другая персона, которая выскажет мнение человека с инвалидностью о заданных вопросах. Мы гарантируем анонимность Ваших ответов. Предоставленные Вами ответы останутся конфиденциальными и с ними сможет ознакомиться только узкая группа ученых-специалистов, которая будет обобщать информацию. Результаты будут отражены исключительно в обобщенном виде.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!