Aptauja Par lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2020. gada
Eiropas Komisija definējusi galvenos Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) mērķus:
• Veicināt viedu un ilgtspējīgu lauksaimniecības nozari;
• Atbalstīt rūpes par vidi un rīcību klimata jomā un sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā šajā jomā;
• Stiprināt sociālekonomisko vidi lauku apvidos.
Jaunajā plānošanas periodā 2021. – 2027. gadam paredzēts, ka valsts izstrādā vienu stratēģisko plānu, ietverot gan Lauku attīstības programmu, gan tiešos maksājumus.

Stratēģiskajam plānam Eiropas Komisijas paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir izvirzītas deviņas prioritātes:
• Taisnīgi ienākumi - sekmēt lauku saimniecību pietiekamus ienākumus un noturību visā ES teritorijā;
• Konkurētspējas pieaugums - pastiprināt orientēšanos uz tirgu un vairot konkurētspēju, tostarp vairāk akcentējot pētniecību, tehnoloģijas un digitalizāciju;
• Līdzsvarots spēku samērs pārtikas ķēdēs - uzlabot lauksaimnieku situāciju pārtikas tirdzniecības ķēdē;
• Klimata pārmaiņu mazināšana - dot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, pielāgoties tām un attīstīt ilgtspējīgu enerģētiku;
• Rūpes par vidi - veicināt ilgtspējīgu attīstību un dabas resursu – ūdens, augsnes un gaisa – efektīvu apsaimniekošanu;
• Rūpes par ainavu un biodaudzveidību - palīdzēt aizsargāt bioloģisko daudzveidību, stiprināt ekosistēmu pakalpojumus un saglabāt biotopus un ainavas;
• Paaudžu maiņa - piesaistīt gados jaunus lauksaimniekus un veicināt darījumdarbību lauku apvidos;
• Plaukstoši lauku apvidi - veicināt nodarbinātību, izaugsmi, sociālo iekļautību un vietējo attīstību lauku apvidos, tostarp veicināt bioekonomiku un ilgtspējīgu mežsaimniecību;
• Droša pārtika - uzlabot ES lauksaimniecības spēju reaģēt uz sabiedrības prasībām pārtikas un veselības jomā, tostarp uz prasību pēc nekaitīgas, uzturvielām bagātas un ilgtspējīgi ražotas pārtikas un prasībām.

Zināšanu, inovācijas un digitalizācijas veicināšana lauksaimniecībā un lauku apvidos ir starpnozaru mērķis.

Gatavojoties diskusijām par Lauku attīstības politikas nākotni, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Valsts Lauku tīkla Sekretariātu vēlas noskaidrot lauksaimnieku un lauku uzņēmēju domas par Latvijas lauku attīstības nākotni.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!