Lietošanas noteikumi un privātuma politika

VisiDati.lv ir portāls (turpmāk – VisiDati.lv), kas tā reģistrētiem lietotājiem nodrošina iespēju ievākt informāciju un veikt tās apstrādi. Reģistrētie lietotāji ievāc informāciju veidojot jautājumu anketas un rada tās pieejamas plašam sabiedrības lokam izsūtot ielūgumus vai publicējot anketas adresi.
VisiDati.lv portālā ievietotie dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanas prasībām. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
VisiDati.lv portāla apmeklētājs un/vai reģistrēts lietotājs apņemas izmantot portāla pakalpojumus saskaņā ar šiem lietošanas un privātuma noteikumiem.
Kļūstot par reģistrēto VisiDati.lv lietotāju vai aptaujas dalībnieku, persona piekrīt savu norādīto datu apstrādei. Persona piekrīt savu datu publicēšanai portāla sadaļā "atsauksmes". VisiDati.lv arī automātiski saņem un reģistrē serveros informāciju no apmeklētāja pārlūka, t. sk., IP adresi, cookie (sīkdatņu) informāciju un citu pieejamo informāciju.
VisiDati.lv lietotāja konts ir aizsargāts ar paroli, lai nodrošinātu lietotāja privātumu un drošību. Katram reģistrētam VisiDati.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus. Lietotājs ir atbildīgs par visu sevis ievietoto informāciju un darbībām, kas tiek veiktas no viņa reģistrētā lietotāja konta, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
Lietotājs drīkst izmantot sava profila iespējas tikai savām privātajām vai sava uzņēmuma vajadzībām.


Atbildība par informācijas saturu

VisiDati.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izveido portālā un izsūta, publicē vai citādi rada pieejamu plašam sabiedrības lokam.
VisiDati.lv nekontrolē saturu, kas pieejams, izmantojot portāla pakalpojumus, un negarantē satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. VisiDati.lv nekādos apstākļos nekādā veidā nenes atbildību par zaudējumiem, izdevumiem vai sekām (tai skaitā tiesiskajām), kas radušies satura izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā, izmantojot VisiDati.lv portālu.

Izmantojot VisiDati.lv aizliegts nosūtīt un/vai publicēt:
  • Jebkāda veida nelikumīgu, draudošu, aizskarošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, vulgāru, pornogrāfisku, zaimojošu un piedauzīga rakstura informāciju.
  • Informāciju, vai jebkāda veida materiālus, kas aizsargāti ar LR likumu par autortiesībām.
  • Materiālus vai informāciju, kuriem piemīt komerciāla rakstura īpašības bez iepriekšējas saskaņošanas ar VisiDati.lv.
  • Maldinošas vai krāpnieciskas aptaujas ar mērķi iegūt no lietotājiem privātus datus.
  • Informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai un / vai drošībai.
  • Visu cita veida informāciju, kas ietekmē VisiDati.lv normālu darbību un /vai drošību.


Privātuma politika

Privātuma politika norāda to, kā VisiDati.lv attiecas pret informāciju, kura tiek apstrādāta VisiDati.lv datu bāzē, lietotājam izmantojot VisiDati.lv pakalpojumus.
VisiDati.lv lietotāja kontā pieejamā informācija, izveidotās aptaujas un rezultāti ir tikai un vienīgi lietotāja rīcībā. Datu konfidencialitāte ir viens no VisiDati.lv pamatprincipiem. VisiDati.lv apņemas lietotāja informāciju nenodot citām personām (izņemot gadījumos, kas noteikti likumā). VisiDati.lv ir tiesības slēgt pieeju lietotāja kontam un aptaujām, un nodot informāciju pilnvarotajām iestādēm, ja to darīt prasa likums, vai arī ja ir uzskatāms, ka šāda slēgšana vai informācijas nodošana ir nepieciešama, lai rīkotos saskaņā ar juridisko procedūru.
Personu reģistrēšanās un dalība lietotāju veiktajās aptaujās ir brīvprātīga. Aptauju dalībnieki apzinās, ka sniedz par sevi tikai tik daudz informācijas cik paši vēlas. Tāpat aptauju dalībnieki apzinās, ka visa nodotā informācija ir paredzēta VisiDati.lv lietotāja vajadzībām un visi sniegtie dati tiks izmantoti datu apstrādei VisiDati.lv datu bāzē.


Citi noteikumi

VisiDati.lv, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
Veicot maksas konta pasūtījumu lietotājs, pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 4.daļā paredzētajiem nosacījumiem, piekrīt saņemt elektroniskā veidā sagatavotu rēķinu ar norādi “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.”. Papildus autorizācijai tiek norādīts svītru kods, kurā ietverta rēķina numurs.
Kļūstot par reģistrēto VisiDati.lv lietotāju VisiDati.lv patur tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus par to atsevišķi neinformējot.
Izmantojot VisiDati.lv, lietotāji apliecina, ka ir sapratuši šos noteikumus, piekrīt tiem, apņemas tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.