Aptauja IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA BEVERĪNAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAI
Šobrīd tiek izstrādāta Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2024.gadam. Šim nolūkam ir izstrādāta anketa, kas aptver visas svarīgākās novada dzīves jomas. Ceram uz Jūsu atsaucību un sadarbību, aizpildot šo lielo aptaujas lapu, un būsim ļoti priecīgi, ja atradīsiet iespēju veltīt tam sava laika pusstundu. Ja saņemat anketu publiskās izplatīšanas vietā (pastā, veikalā, domē) vai kopā ar izdevumu “Beverīnas Vēstis”, pēc aizpildīšanas atstājiet to novada pagastos pie lietvedēm, vai arī nosūtiet to novada pašvaldībai pa pastu uz adresi: “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads LV-4224.
Aptaujas anketa ir orientēta uz mājsaimniecību, t.i., uz ģimeni, kas lieto kopīgas telpas (arī zemes īpašumu, ja tāds ir) un izmanto kopīgu mājas saimniecību. Anketa ir anonīma un tās saturs tiks iekļauts tikai visu anketu apkopotā veidā Attīstības programmas attiecīgajā sadaļā.
LŪDZAM JŪS VELTĪT NEDAUDZ LAIKA UN ATBILDĒT UZ APTAUJAS JAUTĀJUMIEM! Jūsu atbildes būs ļoti nozīmīgs ieguldījums mūsu Beverīnas novada sekmīgā un harmoniskā attīstībā!


Pārzinis – Beverīnas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115285, juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224, veiks personas datu apstrādi iesnieguma izskatīšanai. Ar noteikumiem “Par Beverīnas novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politiku” var iegūt Beverīnas novada pašvaldības mājaslapas www.beverinasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība” -> “Dokumenti” -> “Citi dokumenti” vai klātienē – pagastu pārvaldēs, Brenguļos un Trikātā, un administratīvajā centrā Mūrmuižā.