Aptauja CODE - datorgrafika un 3D animācija
Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” ( www.palidzesim.lv), kuras galvenā mērķgrupa ir sociālā riska grupas jaunieši, sadarbībā ar piecām valstīm ir sākusi starptautisku projektu digitālo prasmju apgūšanai.
Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska grupas jauniešiem, piemēram, bāreņi, jaunieši, kuriem finansiālu iemeslu dēļ nav iespēja turpināt iegūt augstāko izglītību vai iesaistīties papildu ārpusskolas nodarbībās, jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, lauku teritorijām, jaunieši, kurus audzina viens no vecākiem, minoritāšu pārstāvji utt. Konkrētais projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot specializēto digitālo prasmju mācību programmu -grafisko dizainu un 3D animāciju, lai jauniešiem, kuri nevar iegūt tehnoloģijas zināšanas finansiālu ierobežojumu dēļ, sniegtu iespēju tās apgūt kursa veidā. Projekta ietvaros ir izstrādāta un tiks īstenota mācību programma, kā arī sniegts psiholoģisks atbalsts un sociāla palīdzība.
Projekta ietvaros paredzēti divi apmācību kursi:
· Grafiskais dizains
· 3D animācijas pamati
katrs 480 akadēmisko stundu garumā – kas iekļauj arī neklātienes apmācības, vizītes uz nozares uzņēmumiem, grupu darbs. Katram dalībniekam tiks piesaistīts arī mentors mācību procesa uzraudzīšanai. Viena kursa dalībnieku skaits: 10-20.

Plānotais nodarbību laiks: Trešdienās un piektdienās plkst 10:00 -15:00 ( laiks var mainīties)

Studenti tiks nodrošināti ar nepieciešamo tehniku un materiāliem.

Pēc kursa veiksmīga noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, students saņems sertifikātu.

Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund) finansiālu atbalstu par kopējo summu EUR 2,300 000,00. Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska grupas jauniešiem.