Aptauja Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijas iedzīvotāju aptauja
Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir uzsākusi darbu pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes. Stratēģija būs pamatdokuments, kurā ietverto mērķu īstenošanai tiks piesaistīti ES LEADER fonda līdzekļi. Teritorijas iedzīvotājiem, biedrībām un uzņēmējiem būs iespēja saņemt finansējumu kopienas vajadzību un savu mērķu īstenošanai. Lai novērtētu esošo situāciju un Tavu redzējumu par uzlabojumiem, kas nepieciešami mūsu kopējai dzīves telpai, lūdzam atbildēt uz jautājumiem.