Aptaujas "UZŅĒMĒJU APTAUJAS ANKETA PAR BABĪTES NOVADA ATTĪSTĪBU" rezultāti
Respondentu statistika:
Respondentu skaits:
10
Rezultātu kopsavilkums:
1. Kur Jūs iegūstat informāciju par aktualitātēm novadā?
Mājas lapā www.babite.lv
8 bar1bar2  80%
2 bar1bar2  20%
Informācijas avots nav pieejams 0 bar1bar2  0%

Pašvaldības informatīvajos stendos
3 bar1bar2  30%
5 bar1bar2  50%
Informācijas avots nav pieejams 2 bar1bar2  20%

Avīzē „Babītes ziņas”
6 bar1bar2  60%
3 bar1bar2  30%
Informācijas avots nav pieejams 1 bar1bar2  10%

Pašvaldībā (pie pašvaldības darbiniekiem, deputātiem)
3 bar1bar2  30%
6 bar1bar2  60%
Informācijas avots nav pieejams 1 bar1bar2  10%

2. Kuram no apgalvojumiem Jūs piekrītat?
Jūs esat informēti par sadarbības iespējam ar pašvaldību
3 bar1bar2  30%
7 bar1bar2  70%

Jūs piesaistiet ES struktūrfondu līdzekļus
3 bar1bar2  30%
7 bar1bar2  70%

Jūs vēlaties iesaistīt teritorijas labiekārtošanas projektos
9 bar1bar2  90%
1 bar1bar2  10%

Jūs vēlaties veidojot kopīgus projektus ar pašvaldību (PPP)
7 bar1bar2  70%
3 bar1bar2  30%

Jūs gribētu piedalīties pašvaldības rīkotajos pasākumus, lai popularizētu vietējos uzņēmējus
7 bar1bar2  70%
3 bar1bar2  30%

Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot tūrisma attīstībai
8 bar1bar2  80%
2 bar1bar2  20%

Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot sporta un aktīvās atpūtas attīstībai
6 bar1bar2  60%
4 bar1bar2  40%

Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot kultūras attīstībai
8 bar1bar2  80%
2 bar1bar2  20%

Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot uzņēmējdarbības attīstībai
9 bar1bar2  90%
1 bar1bar2  10%

Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot vides aizsardzībai
8 bar1bar2  80%
2 bar1bar2  20%

3. Kuras no minētajām aktivitātēm pašvaldībai būtu nepieciešams īstenot nākotnē, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā?
Organizēt diskusijas ar uzņēmējiem
7 bar1bar2  70%
3 bar1bar2  30%

Izveidot uzņēmēju konsultatīvo padomi
6 bar1bar2  60%
4 bar1bar2  40%

Organizēt uzņēmējiem apmācību un informatīvos seminārus
5 bar1bar2  50%
5 bar1bar2  50%

Rīkot konkursus vietējiem uzņēmējiem
6 bar1bar2  60%
4 bar1bar2  40%

Izveidot atbalsta programmu jauniem uzņēmējiem
8 bar1bar2  80%
2 bar1bar2  20%

4. PALDIES PAR LAIKU, KO ATVĒLĒJĀT ŠĪS ANKETAS AIZPILDĪŠANĀ!

Aptaujas rezultātu apkopojums tiks ievietots Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv internetā, sadaļā „Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti” – „Attīstības programma” un izmantots novada attīstības programmas izstrādei.
Papildu informācija par Babītes novada attīstības programmas izstrādi:
Babītes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Ingūna Mārcēna (tālrunis: 67511292, e-pasta adrese: inguna.marcena@babite.lv ).

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu summu.