Darbinieku novērtēšanas anketa

Cienījamie kolēģi!

Lūdzu mazliet Jūsu laika, lai palīdzētu veikt darbinieku novērtēšana mūsu uzņēmumā.
Darbinieku novērtēšana tiek veikta pēc, tā saucamās, 360 grādu metodes. Katram no Jums izlases kārtībā tiek piedāvāts novērtēt vairākus kolēģus ar kuriem Jūs ikdienā vairāk sadarbojaties. Tādā veidā par katru no mums tiks iegūti vairāku kolēģu vērtējumi, sniedzot pēc iespējas obektīvus rezultātus.

Aptaujas mērķi:
- iegūt informāciju no darbiniekiem un vadītājiem par to,
kā viņi vērtē kolēģu un tiešo vadītāju profesinālo darbību un darba kvalitāti mūsu uzņēmumā;
- veicināt vadītāju un darbinieku savstarpēju komunikāciju un viedokļu apmaiņu par darba organizāciju uzņēmumā;
- konstatēt jomas, kurās darbiniekam, vadītājiem vai departamentiem ir nepieciešami uzlabojumi;
- noteikt kvalifikācijas celšanas vai iekšējās informācijas aprites uzlabojumu nepieciešamību.
Norādiet informāciju par sevi:
Vārds, Uzvārds
Nodarbošanās
Kolēģa vārds, uzvārds kuru vērtē:
1. Komunikācijas spējas
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Spēj pamatot uz aizstāvēt savu viedokli
     
Uzdod jautājumus, lai precizētu pamata domu un pārliecinātos, ka skaidri izprot uzdevumus
     
Argumentējot ar citiem ir stingra un pārliecinoša nostāja
     
Runā pārliecināti un skaidri
     
Rada par sevi pozitīvu iespaidu
     
Spēj uzklausīt
     
2. Sadarbība ar klientiem
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Uzklausa un ņem vērā klientu viedokli
     
Piedāvā klientiem savu palīdzību un padomus
     
Mēģina identificēt risinājumus, kā labāk apmierināt klientu vēlmes
     
Pirmajā vietā izvirza klientu vēlmes un vajadzības nevis savas personīgās ērtības
     
Izrāda cieņu un uztur draudzīgas attiecības ar klientiem
     
3. Inovativitāte
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Veiksmīgi realizē jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu
     
Ir kreatīvs un meklē dažādus paņēmienus kā sasniegt mērķi
     
Ierosina veikt izmaiņas
     
Meklē jaunus veidus un pieredzi no citām industrijām kā efektīvi īstenot projektus savā uzņēmumā
     
Ģenerē jaunas idejas
     
4. Fleksibilitāte
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Ir atvērts jaunām idejām un vēlas mācīties ko jaunu
     
Ar entuziasmu iesaistās izmaiņās, kas ilgtermiņā palīdzēs attīstīties organizācijai
     
Saglabā pozitīvu attieksmi organizācijas pārmaiņu laikos
     
Interesējas par iemesliem kāpēc notiek izmaiņas
     
5. Orientācija uz biznesa attīstību
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Izprot uzņēmuma mērķus un strādā, lai tos sasniegtu
     
Meklē jaunas iespējas kā attīstīt biznesu
     
Apzinās pašreizējo ekonomisko situāciju un industrijas tendences
     
Pieņem adekvātus biznesa lēmumus
     
Risinot problēmas, prot saskatīt lietas to kopsakarībā, piemīt plašs redzesloks
     
6. Piederība kompānijai
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Ir lojāls kompānijai un tās pamatvērtībām
     
Ievēro kompānijas procedūras un noteikumus
     
Labi izprot kompānijā pastāvošās funkcijas un attiecīgos atbildīgos departamentus
     
Ir pazīstams ar kompānijas attīstības vēsturi un nākotnes plāniem
     
7. Uzņēmuma mērķi
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Palīdz attīstīt kompānijas mērķus
     
Izprot organizācijas vīziju
     
Spēj formulēt sava darba mērķus
     
Spēj formulēt savu lomu organizācijā
     
8. Līdera dotības un vadīšanas spējas
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Sniedz publisku atzinību saviem darbiniekiem un novērtē labi padarītu darbu
     
Spējīgs ietekmēt un pārliecināt citus
     
Ir skaidra nākotnes vīzija uz kuru iet un vadīt savus padotos
     
Veiksmīgi atrisina darbinieku konfliktus
     
Ir padomdevējs saviem darbiniekiem
     
Veiksmīgi sadarbojas ar citiem departamentiem. Spēj apvienot dažādus departamentus kopīgu projektu īstenošanai
     
Motivē un iedvesmo citus ar savu personīgo pieredzi
     
Labi saprot cilvēku stiprās un vājās puses un ņem tās vērā deleģējot dažādus darbus
     
Rada patīkamu darba atmosfēru
     
9. Darbs komandā
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Sniedz atbalstu, dalās informācijā ar citiem komandas biedriem
     
Ierosina un organizē komandas darbu
     
Spēj sastrādāties ar dažādu departamentu pārstāvjiem un dažādām personībām, lai kopīgi īstenotu mērķus
     
Spēj saprotami formulēt darba mērķus un uzdevumus
     
Uzklausa un ņem vērā citu viedokli
     
Iesaista darbā citus un veicina līdzdalību
     
Piemīt laba intuīcija un spēja izprast situāciju
     
10. Darba plānošana
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Veiksmīgi plāno darba grupas un tikšanās ar klientiem
     
Spēj novadīt strukturētas un labi plānotas darba grupas
     
Veiksmīgi izstrādā biznesa plānus vai projektus
     
Identificē potenciālās problēmas mērķu sasniegšanai un izstrādā iespējamos problēmu risinājumus
     
Veiksmīgi realizē projektus sākot ar to uzsākšanas brīdī līdz ieviešanai
     
11. Analītiskās spējas
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Spēj analizēt datus un izdarīt attiecīgus secinājumus
     
Savus lēmumus spēj pamatot ar apkopotiem datiem un loģiskiem spriedumiem
     
Piemīt atbilstošs zināšanu līmenis, lai veiksmīgi pildītu savas amata prasības
     
Spēj analizēt un veikt secinājumus no citu teiktā
     
12. Atgriezeniskā saite
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Atzīst pieļautās kļūdas, spēj mācīties no tām
     
Spēj pasniegt konstruktīvu kritiku
     
Spēj objektīvi un taisnīgi novērtēt savu padarīto darbu
     
13. Problēmu risināšana
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Meklē kā atrisināt problēmas cēloni, nevis koncentrējas uz problēmas simptomiem
     
Lai atrisinātu strīdu, uzklausa visas iesaistītās puses
     
Reti kad izraisa strīdus ar kolēģiem
     
Problēmsituācijās neapjūk, spēj koncentrēties uz mērķu sasniegšanu un saglabāt loģisko domāšanu
     
Neizvairās no problēmu risināšanas. Nebaidās runāt par esošajām vai gaidāmajām problēmām
     
14. Darba kvalitāte
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Augsti kvalitātes standarti pret savu darbu
     
Augsti kvalitātes standarti pret citu darbu
     
Savu darbu pilda ar entuziasmu. Priecājas un lepojas par saviem sasniegumiem
     
Meklē iespējas kā pilnveidot sava darba kvalitāti
     
Tiecas uz augstākiem sasniegumiem nekā tiek sagaidīts no klientu un darba devēju puses
     
15. Virzība uz rezultātu
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Spēj izvērtēt prioritātes un darboties lai sasnigtu maksimālu rezultātu
     
Grūtībās un problēmsituācijās neatkāpjas no mērķa sasniegšanas
     
Zina kā paveikt darbu
     
Spēj ne tikai formulēt mērķus un vīziju, bet arī darboties lai tos sasniegtu
     
Ja nepieciešams, spēj mainīt plānoto darba gaitu
     
Vienmēr izdara apsolīto
     
16. Atbildības sajūta
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Uzņemas atbildību par savu padarīto darbu un pieņemtajiem lēmumiem
     
Realizē darbus noteiktajos termiņos
     
Var paļauties, ka izdarīs savu darbu
     
17. Attiecības ar kolēģiem
(Lūdzu novērtē kolēģa spējas 5 ballu sistēmā. 1 = ļoti slikti; 5 = ļoti labi)
 
1
2
3
4
5
Ciena un respektē kolēģus
     
Interesējas par kolēģu darba gaitām un sasniegumiem
     
Nepiesavinās citu darba panākumus un labās idejas
     
Izrāda uzticību un novērtējumu kolēģu prasmēm
     
18. Svarīgākās kolēģa stiprās puses, lielākie sasniegumi gada laikā:
19. Īpašības, kuras kolēģim vajadzētu uzlabot:
20. Citi komentāri: